q Missie – GO! IPO Pottelberg Kortrijk

Missie

In de eerste plaats biedt IPO Kortrijk de kinderen en jongeren een veilig en positief leefklimaat aan waarbinnen zij zich verder kunnen ontwikkelen. Cruciaal hierbij is het stellen van grenzen en het bieden van een duidelijke structuur. Hierbij zijn de verwachtingen leeftijd-gepast, waardoor er ruimte blijft bestaan om kind te zijn. Van belang op dit vlak is de bewegingsvrijheid die elk kind krijgt. Daarom zetten wij in op zinvolle en gevarieerde vrijetijdsbesteding op maat van elk kind. Een prominente rol is hier weggelegd voor de samenwerking met verschillende lokale organisaties die kunnen helpen om de vrije tijd van onze kinderen en jongeren betekenisvol in te vullen. Ten slotte doelen wij met ruimte ook op onze eigen infrastructuur: aangename en gepersonaliseerde leefruimtes, kinder- en jeugdkamers, speelruimtes, etc. 

Verder bevorderen wij het welbevinden van onze kinderen en jongeren met zicht op de ontwikkeling van hun algehele persoonlijkheid. Hierbij staat emancipatorisch en empowerend werken centraal.  Daarom werken wij zo vraaggericht mogelijk. Door rekening te houden met de wensen van de kinderen en jongeren en hun participatie en betrokkenheid te stimuleren leggen wij de focus op een positief mensbeeld.  Zo creëren wij ruimte waarin de eigenheid en autonomie van elk kind/elke jongere maximaal ontplooid kan worden en waarbij er steeds gefocust wordt op de sterktes van elk individu. Het handelingsplan (IHP) bevindt zich in het midden van dit alles. Door middel van dit handelingsplan toetst de voorziening immers voortdurend de wensen en de noden van het cliëntsysteem. 

Vanuit deze gerichte aandacht voor het cliëntsysteem betrekken wij de context op een actieve manier bij de hulpverlening. Zij krijgen niet alleen de nodige informatie, maar worden ook  gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid, waar mogelijk, op te nemen. Wij beschouwen zowel het kind/de jongere als zijn context als volwaardige partners binnen het ganse hulpverleningstraject.  

Samengevat streven wij continu naar het bieden van de juiste en gepaste ondersteuning voor zowel de kinderen/jongeren als hun context met als uiteindelijk doel een integratie in de maatschappij, via het gezin of op individuele basis. 

Klik hier voor de volledige visie.