Wat is een IPO?

Een IPO is een Internaat met Permanente Openstelling. Een lPO biedt verblijf, dagen vrijetijdsbesteding en begeleiding op schoolvrije dagen. Dit verblijf wordt altijd gecombineerd met verblijf op schooldagen binnen het aan het IPO verbonden internaat. De pedagogisch-didactische afstemming tussen school, internaat en IPO wordt hierbij bewaakt. De school voldoet in onderwijsbehoeften en zorgbehoeften tijdens de schooluren. Het internaat voldoet in de behoeften van verblijf, begeleiding en zorg op schooldagen. Het IPO voldoet in behoeften inzake verblijf, (context)begeleiding en zorg op schoolvrije dagen.

De IPO realiseren hun opdracht in een samenwerking met Jongerenwelzijn.

Wie kan terecht in een IPO?

Kinderen en jongeren die nood hebben aan verblijf en begeleiding op schoolvrije dagen én schoolgaand zijn in een kleuter-, lagere of secundaire school of een voor de vervulling van de deeltijds leerplicht erkende vorming.

Er zijn 8 IPO’s in Vlaanderen. Elk IPO richt zich op een aantal specifieke doelgroepen. Deze kan men vinden op de module van elk lPO.

Hoe kan je terecht in een IPO?

Het verblijf op schoolvrije dagen in een lPO is niet rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat de toeleiding tot een lPO slechts kan op twee manieren:

Indien het een vrijwillig traject betreft:

Via een contactpersoon-aanmelder die een A-document opmaakt voor de typemodule “Verblijf op schoolvrije dagen voor minderjarigen in een internaat met permanente openstelling”. Indien het een handicapgerelateerde problematiek betreft, dient dit A-document opgesteld te worden door een erkend Multidisciplinair Team (MDT). De beslissing over de goedkeuring van dit A-document ligt bij de lntersectorale Toegangspoort.

Indien het een gedwongen traject betreft: via een plaatsing door een jeugdrechter.

Indien de initiële contactpersoon-aanmelder een CLB is, is deze verantwoordelijk tot de hulpverlening opgestart is. Eens een kind/jongere verblijft in het IPO neemt het lPO het contactpersoon-aanmelderschap over zoals bepaald door het decreet Integrale Jeugdhulp. Het IPO kan dan als contactpersoon-aanmelder een eventuele verlenging van de hulpverlening of een herindicatie doen via het A-document. Dit moet steeds gebeuren volgens de regels van Integrale Jeugdhulp en met de toestemming van ouders/kind/jongere. Het IPO zal als contactpersoonaanmelder nooit A-documenten kunnen opmaken voor de toeleiding naar het IPO of voor een handicapgerelateerde vraag, aangezien voor dit laatste een erkend MDT nodig is.

Indien de initiële contactpersoon-aanmelder een OCJ is of indien de plaatsing gebeurt vanuit een Jeugdrechtbank, blijft de consulent van DC] of 50] contactpersoon-aanmelder.

Wanneer kan je starten in een IPO?

Na de toeleiding of plaatsing komt het dossier van de jongeren op de aanmeldlijst van het gekozen IPO terecht. Het IPO heeft 30 dagen om het A-document in te kijken en te beslissen of de jongere er kan starten. Dit is onder andere afhankelijk van de vrije plaatsen in het IPO.

Wat betekent een verblijf in een IPO financieel?

Bij een toeleiding of plaatsing voor verblijf tijdens schoolvrije dagen, gebeurt de betaling door Jongerenwelzijn, zowel voor de schooldagen als de schoolvrije dagen. Dit gebeurt onder de vorm van een verblijfssubsidie per dag van €16,94 voor een -12jarige en €18,43 voor een +12jarige.

De toeleiding of plaatsing heeft gevolgen voor de kinderbijslag. Het is de taak van de contactpersoon-aanmelder om de ouder hierover te informeren. 2/3 van de kinderbijslag zal worden ingehouden. Dit is ook zo bij verhoogde kinderbijslag. De inhouding van kinderbijslag verloopt automatisch. De ingehouden kinderbijslag gaat naar Jongerenwelzijn. Jongerenwelzijn betaalt hiermee de verblijfssubsidie aan het IPO. De overige 1/3 van de kinderbijslag gaat naar de ouders of een spaarboekje voor het kind. Het MDT geeft hierover een advies in het A-document. De finale beslissing over de bestemming van de overige 1/3 van de kinderbijslag ligt bij de Intersectorale Toegangspoort in geval van toeleiding of de jeugdrechtbank in geval van plaatsing.

Alle kinderen en jongeren die in een IPO verblijven, hebben recht op vrij besteedbaar zakgeld. Hiervoor gelden vaste tarieven voor alle jongeren, afhankelijk van hun leeftijd.

Voor meer informatie: Internaten met Permanente Openstelling